دسته‌ها
مجازی سازی Citrix مجازی سازی Hyper-V مجازی سازی Virtualization مجازی سازی VMware

دلایل استفاده از مجازی سازی

دلایل استفاده از مجازی سازی

از جمله دلایل استفاده از فضاهای مجازی می توان به مواردی نظیر کم نمودن هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات، صرفه جویی در زمان، استفاده از حداقل نیروی متخصص جهت انجـام عملیـات تعمیـر ونگهـداری و از همـه مهمتر، مباحث مربوط به افزونگی Redundancy اشاره کرد.

به صورت خالصه می توان چهار دلیل برای استفاده از زیرساخت مجازی سازی ذکر کرد.

1- استفاده بیشتر از منابع سخت افزاری موجود : با تلفیق سرورها و سرویس ها خطوط قرمز فعلی در مراکز داده ها شکسته می شود، قانون یک سرور یک سرویس سالهاست در مراکز داده ها استفاده می شود که باعث اتالف زیاد منابع سخت افزاری در مراکز داده می شود. سرویس ها از هم مستقل می شوند و این استقالل در نهایت باعث پایداری بیشتر سرویس ها در شبکه می شود.امکان داشتن سرویس ها با ساختار های متفاوت مانند Linux و مایکروسافت و Netware بر روی یک سخت افزار نیز یکی از مزایای دیگر این بستر می باشد.

2- کم کردن هزینه ها با تغییر در زیر ساخت سخت افزاری: سرور های کمتر، سخت افزار کمتری نیاز دارد، در ساختاری که بر بستر مجازی ایجاد میشود، به سرورهای فیزیکی کمتری نیاز است، حتی اگر یک ساختار سنتی را مجازی کنید، تعدادی سرور آزاد می شوند که می توان در مکان های دیگری از آنها استفاده کرد.

3- تجمیع داده ها در دیتا سنترها و مراکز داده متمرکز کردن برنامه های کاربردی و بانک های اطالعاتی در مراکز داده ها(Centers Data ، (هزینه ی نگهداری و کنترل دسترسی ها را بطور چشمگیری کاهش می دهد و موضوعاتی مانند یکسانسازی اطالعات (Replication( را از دستور کار خارج میکند.

4- کم کردن هزینه های مدیریتی و نگهداری : سخت افزار کمتر، مدیریت به مراتب کمتری نیاز دارد، همچنین استهالک و هزینه های جانبی از جمله برق مصرفی و کولینگ کمتر می شود.

5- پایداری و بازیابی به موقع و سریع سرورها در حالت Down شدن و از کار افتادن : بستر مجازی سازی، راهکار های منحصر به فرد برای پایدار ماندن سرورها و سرویس ها و برنامه ها و Recovery سریع و مطمئن در مواقع خرابی و بروز مشکل